گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۶ - پاسخ فرستادن ویرو پیش موبد

 

مرو را گفت شاها نیکنما

بزرگا کینه جویاخویس کامی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

عطار » الهی نامه » بخش سوم » (۷) حکایت جوان گناه کار و ملایکۀ عذاب که برو موکّلند

 

خطاب آید دگر امّا معمّا

که هستیم ای عجب با او بهم ما

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش دوازدهم » (۳) حکایت شبلی با آن جوان در بادیه

 

نمی‌دانم من مست این معمّا

که می‌گوید تو باشی جمله یا ما

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش سیزدهم » (۸) حکایت بزرجمهر با انوشیروان

 

که گرچه چشمِ من کورست امّا

بدین حیلت بگویم این معمّا

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۱) سکندر و وفات او

 

سکندر گرچه خامُش کرد اما

دریده گشت آن طبل معمّا

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و دوم » (۱۰) حکایت محمود با شیخ خرقانی

 

خداوندی قومی کاریست امّا

چو مردم کس نه بیند یک معمّا

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

هزاران خانه در شهدست امّا

یقین دان کان طلسمست و معمّا

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۲ - سبب نظم كتاب

 

اگرچه طب بقانونست امّا

اشاراتست در شعر و معمّا

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۷ - آگاهی یافتن خسرو از گل

 

دل کافور ازو میسوخت امّا

نمیکرد آگهش گل زان معمّا

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۸ - در کشف اسرار و توحید کل گوید

 

اگر بگشاده عشقت این معما

برآئی از صفت اینجا مسمی

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۱ - در عین العیان توحید گوید

 

کجا هرگز بلا بینند و بر ما

که یک لحظه نه بنشستند با ما

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۵ - دروحدت صرف و یکتائی ذات و صفات فرماید

 

یکی دید او برون شد از مسمّا

رموز عشق بگشودش معمّا

عطار نیشابوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۸ - ایضا له

 

عنایتهای خواجه در حق من

فراوان نقل می کردند امّا

ندیدم زان عنایت هیچ تاثیر

که ظاهر گشت در نیک و بدما

مگر در اعتقاد این بزرگان

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

شاه نعمت‌الله ولی » مفردات » شمارهٔ ۸۶

 

جوابی خوش چو آبی بشنو از ما

که دریابی طریق جمله اسما

شاه نعمت‌الله ولی
 

اهلی شیرازی » شمع و پروانه » بخش ۱۴ - صفت دو خادم شمع و پیام شمع بسوی پروانه

 

که ای بیهوده گرد باد پیما

چه میگردی به گرد مجلس ما

اهلی شیرازی
 

وحشی بافقی » فرهاد و شیرین » بخش ۶ - در ستایش حضرت علی «ع»

 

دویی در اسم اما یک مسما

دوبین عاری ز فکر آن معما

وحشی بافقی
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۱۳۵ - زمین خاک در میخانهٔ ما

 

زمین خاک در میخانهٔ ما

فلک یک گردش پیمانهٔ ما

حدیث سوز و ساز ما دراز است

جهان دیباچه افسانه ما

اقبال لاهوری