گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

عنایتهای خواجه در حق من

فراوان نقل می کردند امّا

ندیدم زان عنایت هیچ تاثیر

که ظاهر گشت در نیک و بدما

مگر در اعتقاد این بزرگان

یکی بودست خود اسم و مسمّا

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode