گنجور

عطار » الهی نامه » بخش چهارم » (۱) حکایت سرپاتک هندی

 

اگرچه بود در هر علم سرکش

ز جمله علم تنجیم آمدش خوش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پنجم » (۲) حکایت مرد نمازی و مسجد و سگ

 

کسی با این همه دّجالِ سرکش

چگونه زو برآید یک نفس خوش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش ششم » (۴) حکایت فخرالدین گرگانی و غلام سلطان

 

مگر در جسته بود از شمع آتش

فتاده در لحاف آن پری وش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هشتم » (۱) حکایت بچّۀ ابلیس با آدم و حوّا علیه السلام

 

بخورد آن قلیه با حوا بهم خوش

وزانجا شد بکاری دل پُر آتش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نهم » (۱) حکایت سلطان محمود با پیرزن

 

تو در دنیا بمقراضی نشین خوش

سزای تو دهد مقراض آتش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نهم » (۱۰) حکایت آتش و سوخته

 

جوابش داد حالی سوخته خوش

که تاریک از که‌ام الا ز آتش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نهم » (۱۰) حکایت آتش و سوخته

 

چو عجن سوخته بشناخت آتش

ز عالم دست با او کرد درکش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دهم » (۱) حکایت سلطان سنجر با عبّاسۀ طوسی

 

اگر جبریل فرماید بود خوش

ز موسی دست آوردن به آتش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش یازدهم » (۶) حکایت سلطان محمود با ایاز در گرمابه

 

بدید القصّه روی آن پری‌وش

وزو دیوار گرمابه پُر آتش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۱۸) حکایت عیسی علیه السلام با جهودان

 

اگر از ابر بارد بر توآتش

تو می‌باید که باشی در میان خوش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش شانزدهم » المقالة السادس عشر

 

نکو گفت آن حکیم مشتری فش

که گر شاهی بوَد روزی بوَد خوش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش شانزدهم » (۲) حکایت هارون با بهلول

 

عیان بینی اگر باشی تو با هُش

ز یک یک ذرّه خون صد سیاوش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هفدهم » (۶) حکایت جهاز فاطمه رضی الله عنها

 

تنوری تافته‌ست از قرصِ آتش

که از خوانش نیابی گِردهٔ خوش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هفدهم » (۷) حکایت آن پیر که دختر جوان خواست

 

برَو پنبه خوشی از گوش برکش

که پنبه گرد موی تو ترا خوش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هجدهم » (۸) حکایت شیخ علی رودباری

 

مگر می‌رفت روزی بوعلی خوش

میان بادیه تنها چو آتش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نوزدهم » (۸) حکایت یحیی معاذ رازی

 

یکی گفتش که هست این ده دهی خوش

زبان بگشاد یحیی همچو آتش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نوزدهم » (۱۰) حکایت شاهزاده و عروس

 

عروسی این چنین جشنی چنین خوش

چنین جمعی همه زیبا و دلکش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

یکی آتش ازان حمّام ناخوش

دگر آتش ازان شعر چو آتش

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۶ - حکایت گفتن بلبل و عتاب کردن باغبان و عذر خواستن گل

 

مبادا بی وصالت روز ما خوش

که از هجران تو باشم بر آتش

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش ششم » بخش ۸ - الحکایه و التمثیل

 

مثالی نیز پروانه ست و آتش

که نارد تاب آتش جان دهد خوش

عطار
 
 
۱
۲
۳
۷
sunny dark_mode