گنجور

عطار » الهی نامه » بخش هفتم » (۲) حکایت ابرهیم علیه السلام با نمرود

 

که چون خواهیم فرمانی درآید

ز ترسائی مسلمانی برآید

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دهم » (۲) مناجات موسی با حق تعالی ودر خواستن او یکی از اولیا

 

که در عالم هزاران جان درآید

که تا یک جان درین سِر با سر آید

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دوازدهم » (۷) حکایت شیخ ابوسعید با معشوق خویش

 

کسی کو چون گریبان بی سر آید

کجا هرگز کلاهش در خور آید

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۷) حکایت آن درویش که آرزوی طوفان کرد

 

بدو گفتند اگر طوفان درآید

جهان بر خلقِ سرگردان سرآید

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نوزدهم » (۶) گفتار عبّاسۀ طوسی در دنیا

 

ازو اندک قدر چربی برآید

بسی مور از همه سوئی درآید

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

چو مرغ تیر من از زه درآید

ز حلق مرغ گردون زه برآید

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

سری کان سر نه خاک این دَرآید

بجان و سر که آن سر در سر آید

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

چو سر بنهد عدو کز سردرآید

سر آن دارد او کز سر بر آید

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و دوم » (۱۱) حکایت آهو که مشک از وی حاصل می‬شود

 

بلی چون نورِ حق در جان درآید

تنت حالی برنگ جان برآید

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۳۲ - نصیحت بلبل طاوس را به قطع کردن زینت

 

مکن شادی اگر کارت برآید

که روز نیک و بد روزی سرآید

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش اول » بخش ۱ - المقالة الاولی فی التوحید

 

باستغنا اگر فرمان درآید

همه اومید معصومان سرآید

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش اول » بخش ۱ - المقالة الاولی فی التوحید

 

زهی حشمت که گر بر جان درآید

بهر یک ذره صد طوفان برآید

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهارم » بخش ۱ - المقالة الرابعه

 

ولی چون گوهر از دریا برآید

ز زیر تشت پر زر با سرآید

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هشتم » بخش ۱ - المقاله الثمانیه

 

شکیبائی بجان او درآید

همه عالم نشان او برآید

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

سخن کان از سر دردی درآید

کسی کان بشنود مردی برآید

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهاردهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

به شادی از تو گر یک دم برآید

پی یک شادیت صد غم درآید

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش پانزدهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

چو خفاشی که از روزن برآید

ز کنج آستان بیشش درآید

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیستم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

نیندیشی که چون عمرت سرآید

بسی مهتاب در گورت درآید

عطار
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode