گنجور

عطار » الهی نامه » بخش چهارم » (۴) حکایت شه زاده که مرد سرهنگ بر وی عاشق شد

 

به پیش خویش خواندش چون در آمد

سلامش گفت وحالی در سر آمد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پنجم » (۲) حکایت مرد نمازی و مسجد و سگ

 

چو شب تاریک شد بانگی برآمد

کسی گفتی بدان مسجد درآمد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پنجم » (۲) حکایت مرد نمازی و مسجد و سگ

 

چو صبح صادق از مشرق برآمد

وزان نوری بدان مسجد درآمد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش ششم » (۹) حکایت شیخ ابوالقاسم همدانی

 

زمانی بود،ترسائی درآمد

بخدمت پیش آن بت در سر آمد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دهم » (۳) حکایت در حال ارواح پیش از آفریدن اجسام

 

خروشی زان همه جانها برآمد

تو گفتی عمر بر جانها سرآمد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دهم » (۸) حکایت موسی و مرد عابد

 

چو نامم ز اشقیای او برآمد

همه کاری مرا نیکوتر آمد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش یازدهم » (۹) حکایت حبشی که پیش پیغامبر آمد

 

یکی حبشی بر پیغامبر آمد

که تَوبه می‌کنم وقتش درآمد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دوازدهم » (۸) حکایت ایاز با سلطان

 

بآخر چون زخواب خوش درآمد

ز شرم شاه چون آتش برآمد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش شانزدهم » (۱) حکایت پسر هارون الرشید

 

شبانگاهی چو پیش مادر آمد

نشاط و دلخوشی بر وی سرآمد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هفدهم » (۱۱) حکایت مسلمان شدن یهودی وحال او

 

کسی آن در بزد بانگی برآمد

که ما را روز رفت و شب درآمد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هجدهم » (۲) حکایت سلیمان علیه السلام و شادروانش

 

ولی مغز قناعت فقر آمد

تو شاهی گر بفقرت فخر آمد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نوزدهم » (۶) گفتار عبّاسۀ طوسی در دنیا

 

چو اندک چیز از وی بر سر آمد

کلاغ از هر سوئی جوقی درآمد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیستم » (۵) حکایت ایاز و درد چشم او

 

علی الجمله چو روزی ده برآمد

ز درد چشم چشمش در سر آمد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

چو بنوشت این بخون فرمان درآمد

که تا زان بی سر و بن جان برآمد

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش اول » بخش ۱ - المقالة الاولی فی التوحید

 

گزافست از چنین حسرت سرآمد

بسا جانا کزین حسرت برآمد

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دهم » بخش ۱ - المقاله العاشر

 

همی چون وقت برخوردن درآمد

یکی بر سر دگر یک در سرآمد

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهاردهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

جهان از گفت بیهوده برآمد

همه عالم درای استر آمد

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش پانزدهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

جهان تا بود ازو جان می برآمد

یکی می‌رفت و دیگر می‌درآمد

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نوزدهم » بخش ۱۰ - الحکایه و التمثیل

 

چو از بالا تهی دلوی درآمد

ز شیب او یکی پر بر سرآمد

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴