گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۲ - پاسخ دادن ویس موبد را

 

چو بشنید این سخن ویس دلارای

چو سرو بوستانی جست از جای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۵ - عروسى کردن رامین با گل

 

دگر باره فراز آمد بت آرای

نگارید آن سمن بر را سراپای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۶ - نامهٔ ششم اندر نواختن و خواندن دوست

 

چه باشد گر شدی در مهر بد رای

نهال دوستی ببریدی از جای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۸ - نامهٔ هشتم اندر خبر دوست پرسیدن

 

همی گوید دل مسکین من وای

که بوی زلف او بردی دگر جای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۸ - نامهٔ هشتم اندر خبر دوست پرسیدن

 

اگر مرغی بپرد ای دلارای

دل مسکین من برپرد از جای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۱ - تمام شدن ده نامه و فرستادن ویس آذین را به رامین

 

چنین حال و چنین مال و چنین جای

دلاویز و دل افروز و دلارای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۴ - گفتن رفیدا حال رامین با گل

 

تنش بر جای مانده دل نه بر جای

همی گفته ز مهرش هر زمان وای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۴ - گفتن رفیدا حال رامین با گل

 

بسا لشکر که من برکندم از جای

بسا دشمن که من بفگندم از پای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۸ - رسیدن رامین به مرو نزد ویس

 

کسی کاو بود در مرو دلارای

چگونه زیستن داند دگر جای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۸ - رسیدن رامین به مرو نزد ویس

 

درت بر دلگشای خویش بگشای

امید جان فزای خویش بفزای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۹ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

مرا گوهر چنان شد پوزش آرای

که آزاده زبون باشد به هر جای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۹ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

مکن ماها و بر جانم ببخشای

بلا زین بیش بر جانم میفزای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸۰ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

مرا جوید نیابد خفته بر جای

به کار من دگر ره بد کند رای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸۰ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

مرا ایدر نه آرامست و نه جای

برین خسته دلم هم تو ببخشای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸۰ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

مبار ای ابر و یک ساعت بیاسای

مرا تیمار بر تیمار مفزای

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸۵ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

به جنگ اندر خردمند نکو رای

بماند آشتی را لختکی جای

فخرالدین اسعد گرگانی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode