گنجور

عطار » خسرونامه » بخش ۲۰ - پاسخ دادن هرمز دایه را

 

مگرد از گل جداگر گل جفا کرد

که نتوان پارهیی از خود جدا کرد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۴ - رسیدن گل و هرمز در باغ و سرود گفتن با رباب

 

کنون بنگر که گردون چه جفا کرد

که تا آن هر دو را از هم جدا کرد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۳۱ - بیمار گشتن جهان افروز

 

دلش اکنون بسوی من هوا کرد

همه خوی بد و تندی رها کرد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۶ - از سر گرفتن قصّه

 

قبا پوشید و پیراهن رها کرد

وزان بت، عقل پیراهن قبا کرد

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

هر آن نعمت که با ایشان عطا کرد

همه ازبهر جاه مصطفی کرد

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۲۱ - در بیان اقسام اهل ایمان

 

نباید دستش از دامن جدا کرد

بعهد او بجان باید وفا کرد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۰ - جواب دادن شیخ جنید شیخ کبیر را

 

چو او را برگزید و آشنا کرد

میان انبیایش پیشوا کرد

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

نبی این باده خورد و جان فدا کرد

به اسرار خدایم آشنا کرد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۱۹ - در اظهار کردن قوّت و قدرت و استغناء کل فرماید

 

چو منصوراز حقیقت دل رها کرد

ز جان آهنگ دیدار خدا کرد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۶۱ - در نمودار سرّ اعیان کل فرماید

 

طبیعت این زمان کز حق جدا کرد

همه کارت عجب بی اقتضا کرد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۹ - بود این آن زمان از خویش پنهان

 

در از عالم بسوی خود فنا کرد

پس آنگه رخ بدرگاه خدا کرد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۰ - هم در عیان و بیچونی ذات و تحقیق صفات گوید

 

همه ذات تو دید و خود فنا کرد

میان جملگی خود مقتدا کرد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۶ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

بت خود اندر آخر او فنا کرد

حقیقت در فنا بُت را بقا کرد

عطار
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » خسرو و شیرین » بخش ۸ - رسیدن خسرو به شیرین در شکارگاه

 

چو نتوانست ازو دل را جدا کرد

جنیبت راند و دل بر جا رها کرد

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » خسرو و شیرین » بخش ۲۶ - از جواب نامهٔ شیرین به خسرو

 

دو دل را کو به پیوند آشنا کرد

به تیغ از یکدگر نتوان جدا کرد

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » خسرو و شیرین » بخش ۳۱ - مناجات شیرین در شب فراق

 

چو شیرین از سر صدق این دعا کرد

خدا از صدقش آن حاجت روا کرد

امیرخسرو دهلوی
 

شیخ محمود شبستری » کنز الحقایق » بخش ۸ - حکایت

 

گرفت و روی خود سوی هوا کرد

بر آن قصاب بسیاری دعا کرد

شیخ محمود شبستری
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
sunny dark_mode