گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۰ - (سی لحن باربد)

 

ز گنج سوخته چون ساختی راه

ز گرمی سوختی صد گنج را آه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱ - سرآغاز

 

مده ناخوب را بر خاطر‌م راه

بدار از ناپسند‌م دست کوتاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲ - در توحید باری

 

مده اندیشه را زین پیشتر راه

که یا کوه آیدت در پیش یا چاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶ - در سابقه نظم کتاب

 

بسا کارا که شد روشن‌تر از ماه

به همت خاصه همت، همتِ شاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷ - در ستایش طغرل ارسلان

 

درنگ از بهر آن افتاد در راه

که تا از شغل‌ها فارغ شود شاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷ - در ستایش طغرل ارسلان

 

سلیمان است شه با او درین راه

گهی ماهی سخن گوید گهی ماه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸ - ستایش اتابک اعظم شمس‌الدین ابوجعفر محمدبن ایلدگز

 

کُله بر چرخ دارد فرق بر ماه

کله داری چنین باید زهی شاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸ - ستایش اتابک اعظم شمس‌الدین ابوجعفر محمدبن ایلدگز

 

ممیراد این فروغ از روی این ماه

میفتاد این کلاه از فرق این شاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹ - خطاب زمین بوس

 

به دستوری حدیثی چند کوتاه

بخواهم گفت اگر فرمان دهد شاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹ - خطاب زمین بوس

 

حدیث آنکه چون دل گاه و بیگاه

ملازم نیستم در حضرتِ شاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹ - خطاب زمین بوس

 

چو دولت هر که را دادی به خود راه

نِبِشتی بر سرش یا میر یا شاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹ - خطاب زمین بوس

 

به هر منزل که مشک افشان کنی راه

منور باش چون خورشید و چون ماه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲ - سخنی چند در عشق

 

و گر عشقی نبودی بر گذرگاه

نبودی کهربا جویندهٔ کاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۴ - آغاز داستان خسرو و شیرین

 

ز بهر جان درازیش از جهان شاه

ز هر دستی درازی کرد کوتاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۶ - شفیع انگیختن خسرو پیران را پیش پدر

 

که برگ هر غمی دارم درین راه

ندارم برگ ناخشنودی شاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۸ - حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز

 

رخش تقویم ِ انجم را زده راه

فشانده دست بر خورشید و بر ماه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۹ - رفتن شاپور در ارمن به طلب شیرین

 

به چشم نیک بینادش نکوخواه

مبادا چشم بد را سوی او راه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۰ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول

 

چو خودبین شد که دارد صورت ماه

بر آن صورت فتادش چشم ناگاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۱ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم

 

زده بر ماه خنده‌، بر قصب راه

پرند آن قصب‌پوشان‌ِ چون ماه

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۷
sunny dark_mode