گنجور

عطار » سی فصل » بخش ۱

 

بهر چیزی که دارد از تو نامی

سؤالی کرد از من در کلامی

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۱

 

اگر خالی شود از وی مقامی

نه مستی داشتی از وی نه نامی

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۵

 

ز قول مصطفی بشنو پیامی

که باشد در جهان آخر امامی

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۱۱

 

اگر دانی به غیر او امامی

نیابی در مسلمانی تو نامی

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۳ - آغاز سخن

 

بنور قلب و عقل و روح عامی

شود پیدا چو دارد نیکنامی

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۳ - آغاز سخن

 

قبول منصب علم اسامی

همان حور و قصور شاد کامی

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۹ - نباید بود ازو غافل زمانی

 

همان حکم حلال و هر حرامی

همی خوان تا که یابی نیکنامی

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۳۴ - در شرح کشف اولیاء

 

هر آنکس گر کند بر تو سلامی

اگر او خود بود محروم و عامی

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۳۶ - تاریخ نظم کتاب

 

تأمل میکن اندر هر مقامی

تفکر میکن اندر هر کلامی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۲ - در نموداری اعیان و خورشید جان فرماید

 

اگر میبگذری از عشق خامی

بنزدیک امینان پس تمامی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۹ - هم در این معنی بنوع دیگر فرماید

 

اگر من جام بشکستم تو جامی

دگر ده تا بیابم زود نامی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۲ - در نموداری عشق به هر انواع گوید

 

که داند سرّ عشق اینجا تمامی

گهی درپختگی و گاه خامی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۵ - در کشف حجاب و وصول دوست

 

کنون اینجا حقیقت شد تمامی

کنون پخته شد شیخا ز خامی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

ره مردان طلب در شادکامی

چرا اندر پی ننگی و نامی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۴۲ - در نموداری سر توحید حقیقت

 

ترا شرعست اصل شادکامی

که میخواهی در اینجا نیک نامی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۶۱ - اسرار گفتن عبدالسلام با شیخ جنید از حقیقت منصور

 

چو با خویش آمدم کردم سلامی

بر من کرد پیر دین قوامی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۶۴ - پرسیدن عبدالسلام ازخضر از سرّ منصور

 

اگردریا فرو نوشی تمامی

دگر کی پخته گردی و تو خامی

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

اگر از جام او داری تو نامی

بکن عطّار مسکین را سلامی

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode