گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸

 

اگر دل دلبر و دلبر کدام است

وگر دلبر دل و دلرا چه نام است

دل و دلبر بهم آمیته وینم

ندونم دل که و دلبر کدام است

باباطاهر
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸ - ستایش اتابک اعظم شمس‌الدین ابوجعفر محمدبن ایلدگز

 

دلیل آنک آفتاب خاص و عام است

که شمس‌الدین و الدنیاش نام است

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۵ - عشرت خسرو در مرغزار و سیاست هرمز

 

مسلمانیم ما او گبر نام است

گر این گبری مسلمانی کدام است

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۰ - افسانه‌سرائی ده دختر

 

مرا کز دست خسرو نقل و جام است

نه کیخسرو پنا خسرو غلام است

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

ملک چون دید کو در کار خام است

زبانش توسن است و طبع رام است

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

همه کارم که بی تو ناتمام است

چنین خام از تمناهای خام است

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۷ - مناظره خسرو با فرهاد

 

بگفت آسوده شو که این کار خام است

بگفت آسودگی بر من حرام است

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۸ - کوه کندن فرهاد و زاری او

 

به رفتن مرکبم بس تیزگام است

ندانم جای آرامم کدام است

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۳ - رسیدن نامه شیرین به خسرو

 

چو دشمن شد همه کاری به کام است

یکی آب از پس دشمن تمام است

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۵ - شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانی را

 

بپرسیدش که عیب من کدام است

کز آن عیب این نکویی زشت‌نام است

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۵ - شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانی را

 

دگر ره گفت که‌این تدبیر خام است

صبوری کن که رسوایی تمام است

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۵ - شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانی را

 

به مردان‌بر زنی کردن حرام است

زنی کردن زنی کردن کدام است؟

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۹ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

 

شکرریز تو را شکر تمام است

که شیرین شهد شد وین شهد خام است

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۰۲ - در پاس تندرستی از راه اعتدال

 

ز بسیار و ز کم بگذر که خام است

نگهدار اعتدال اینت تمام است

نظامی گنجوی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶

 

ره میخانه و مسجد کدام است

که هر دو بر من مسکین حرام است

نه در مسجد گذارندم که رند است

نه در میخانه کین خمار خام است

میان مسجد و میخانه راهی است

[...]

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » روایت دیگر دیباچۀ الهی‌نامه » در آغاز آلهی نامه

 

خداوندا عطاهای تو عام است

عنایتهای عامّت بر دوام است

عطار نیشابوری
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۱۶ - حکایت هاروت و ماروت

 

شما را گربه من میلی تمام است

بجز فرمان من بردن حرام است

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش نوزدهم » بخش ۱ - المقاله التاسعه عشر

 

همه کار جهان ناموس و نام است

اگر نه نیم نان روزی تمام است

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش نوزدهم » بخش ۸ - الحکایه و التمثیل

 

چو او را دانهٔ سالی تمام است

فزون از دانهٔ جستن حرام است

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲
۳
۸