گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۳۲ - پسر در قطع علایق این جهان فانی گوید

 

ندارم هیچ و فارغ در جلالم

نه چون ایشان در اینجا پایمالم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۴۸ - در جواب دادن ابلیس در اعیان فرماید

 

بجز یکی نباشد در وصالم

بجز یکی نیاید در خیالم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۴ - در تجلی جلال و ناپدید شدن اشیاء فرماید

 

مرا زیبد که بنمایم جلالم

رسانم جملگی اندر وصالم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۵ - دروحدت صرف و یکتائی ذات و صفات فرماید

 

منم اللّه ودرعین کمالم

منم اللّه ودر دید وصالم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۸ - در حق بینی و آداب بجای آوردن فرماید

 

ز حق حق دیدم و اندر وصالم

نمیداند کسی اینجای حالم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۹ - بود این آن زمان از خویش پنهان

 

حکیم لم یزل هم لایزالم

حقیقت نور قدسی جلالم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۱۰ - در عین ذات وصفات وقدرت و قوّت اسرار الهی فرماید

 

دمی در پرده بنمایم جمالم

بهر کو خواهم اینجاگه وصالم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۱ - تمامی اشیا از یک نور واحدند

 

مرا زان شربتی ده ازوصالم

که تا من بیش از این چندین ننالم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۳ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

بسی دادست اینجا گوشمالم

یقین هجران تو اندر وصالم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۶ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

حقیقت بت پرست لاابالم

که میدانم که در عین وصالم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۲ - در صفات جام عشق فرماید

 

من اندر کوی تو دیده وبالم

ولی آخر ز تو عین وصالم

عطار
 
 
۱
۲