گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۲ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

بخورد و خواب کردستی بضاعت

رسی اینجا که خواهی مر قناعت

عطار
 

عطار » فتوت نامه

 

فتوت جوی، گر دارد قناعت

همه عالم برند ازوی بضاعت

عطار
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۶۳ - اشارت به بت

 

نظر کردن به رویم نیم ساعت

همی‌ارزد هزاران ساله طاعت

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » کنز الحقایق » بخش ۲۱ - در بیان نهایت عشق است

 

اگر صد سال می‌سازی بضاعت

بسوزد عشق اندر نیم ساعت

شیخ محمود شبستری
 

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۲۸ - در دیر راهب

 

بگو تا مایه خود زین بضاعت

چه سازم در جهان» گفتا: «قناعت

سلمان ساوجی
 

حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۴ - ماده تاریخ وفات (قرب طاعت = ۷۸۲)

 

بهاء الحق و الدین طاب مثواه

امام سنت و شیخ جماعت

چو می‌رفت از جهان این بیت می‌خواند

بر اهل فضل و ارباب براعت

به طاعت قرب ایزد می‌توان یافت

[...]

حافظ
 

کلیم » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۱ - کتابه عمارت شاهنواز خان (از امرای شاه جهان)

 

فلک را بین که با چندین بضاعت

بیک خورشید چون کرده قناعت

کلیم
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۴۶ - النفس الاماره و رئوسها

 

سر آن بخل و حرصت را قناعت

نماید قطع گر داری شجاعت

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۶۲ - الحلم

 

بود پس حلم معیار شجاعت

وقار از حلم و صبر است از قناعت

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۶۳ - القناعه

 

بسختیها بیفزا بر قناعت

بچشم خصم کن خار از مجاعت

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۶۳ - القناعه

 

بود این جمله را مبنا قناعت

چنان کز حلم ظاهر شد شجاعت

صفی علیشاه
 
 
۱
۲
sunny dark_mode