گنجور

عطار » اسرارنامه » بخش پنجم » بخش ۱ - المقاله الخامسه

 

شگرفی باید و پاکیزه بازی

که آید از هر اندوهیش نازی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفتم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

تو تا یک بارگی جان درنبازی

جنب دانم ترا و نانمازی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دهم » بخش ۳ - الحکایه و التمثیل

 

تو دانی کاین نماز نانمازی

به ریشت در خورد تا کی ز بازی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دوازدهم » بخش ۱۰ - الحکایه و التمثیل

 

عزیزا در نگر تا بی نیازی

چگونه جان ما دارد به بازی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهاردهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

سخن در پرده گوی از پرده سازی

رها کن این خیال و پرده بازی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش پانزدهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

تو می‌خواهی که برخیزی ببازی

ازین چنبر جهی بیرون چو غازی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیستم » بخش ۱ - المقاله العشرون

 

گشاده پیش او دست نیازی

گهی در گریهٔ گه در نمازی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیست و دوم » بخش ۳ - الحکایه و التمثیل

 

نکردی آن نماز از بی نیازی

که می ننگ آمدت زین نانمازی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیست و دوم » بخش ۳ - الحکایه و التمثیل

 

فرستاد اینت لطف کار سازی

که تا کردند بر خاکم نمازی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۶ - آغاز داستان

 

همه شب چون دو شاه از دلنوازی

بگرد باغ گشتندی ببازی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۰ - پاسخ دادن هرمز دایه را

 

چنانش یافتم در سرفرازی

که نتوان کرد باوی هیچ بازی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۳ - زاری هرمز در عشق گل پیش دایه

 

نسازی کار با او با که سازی

نبازی عشق با او با که بازی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۸ - رسیدن نامهٔ گل به خسرو و زاری کردن او و رفتن در پی گل به اسپاهان

 

همه تن گوش، و از نوش تو رازی

همه جان هوش و از چشم تو نازی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۹ - رفتن خسرو به طبیبی بر بالین گلرخ

 

نکو افتادت الحق عشقبازی

که از سر پردهٔ عشّاق سازی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۹ - رفتن خسرو به طبیبی بر بالین گلرخ

 

چنین من سخت کوش از حیله سازی

تو این را سست می‌گیری به بازی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۳۱ - بیمار گشتن جهان افروز

 

شدند آن نازنینان طرازی

برهنه تن ز بهر آب بازی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۳۵ - عشرت كردن گل و خسرو باهم

 

گل تر هندوی زلفش ببازی

درآورده بدست ترکتازی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۴۴ - رشك حسنا در كار گل و قصد كردن

 

چودارد قصّه گلرخ درازی

برو تا قصّه هرمز بسازی

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۷
sunny dark_mode