گنجور

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۰ - جواب دادن شیخ جنید شیخ کبیر را

 

وصالش جزو و کلی هست داده

بود اینجا نباشد دوست و ساده

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۰ - جواب دادن شیخ جنید شیخ کبیر را

 

ندیدی شاه در میدان ستاده

از آنی چشم در کویش نهاده

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۰ - جواب دادن شیخ جنید شیخ کبیر را

 

سخندانان ما اینجا ستاده

دل وجان سوی مااینجا نهاده

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۱ - در عین العیان توحید گوید

 

جهانی در غم جانها بداده

جهانی در پی شادی فتاده

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۶۶ - سخن گفتن شیخ کبیر با منصور از نموداری قصاص

 

همه گنجست اینجا گه نهاده

بآخر این در گنجم گشاده

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

اگر از جام او نوشی تو باده

نگردی تو بگرد شیخ لاده

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

مرا گنج معانی او بداده

منم خاک ره آن شاهزاده

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۵ - در تمثیل عیاران بغداد و خراسان فرماید

 

چو اندر چاه رفت آن مرد ساده

گرفت آن جامه‌هایش رند زاده

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۷ - در اشاره بتألیفات خود و عدد ابیات آنها فرماید

 

تو ناپاکی و هم ناپاک زاده

ز حتّ شهسوار ما پیاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۵۲ - در صفت جان و اثبات توحید کل فرماید

 

نمیدانند در خود اوفتاده

سراندر راه بی خویشی نهاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۵۲ - در صفت جان و اثبات توحید کل فرماید

 

ملایک دید گردش ایستاده

همه دیده سوی آدم نهاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۸ - در حق بینی و آداب بجای آوردن فرماید

 

رموز عشق بر من شد گشاده

ز بهر من همه معنی نهاده

عطار
 
 
۱
۳
۴
۵
۶
۷
sunny dark_mode