گنجور

لبیبی » قطعات و قصاید به جا مانده » شمارهٔ ۱ - قصیده

 

چو برکندم دل از دیدار دلبر

نهادم مهر خرسندی بدل بر

تو گویی داغ سوزان برنهادم

بدل کز دل بدیده درزد آذر

شرر دیدم که بر رویم همی جست

[...]

لبیبی
 

لبیبی » قطعات و قصاید به جا مانده » شمارهٔ ۵ - ابیات منقول در مجمع الفصحاء

 

خوشا حال لحاف و بستر آهنگ

که میگیرند هر شب در برت تنگ

لبیبی
 
 
sunny dark_mode