گنجور

 
لبیبی

ندانم بخت را با من چه کین است

به که نالم به که زین بخت وارون

 
sunny dark_mode