گنجور

 
لبیبی

درین محنت سرای شادی و غم

که گاهی ماژ باشد گاه ماتم

 
sunny dark_mode