گنجور

 
لبیبی

ز خشم این کهن گرگ ژکاره

ندارم جز درت اندخسواره

 
sunny dark_mode