گنجور

 
لبیبی

تواضع کرد بسیار و مرا گفت

ز من مشکوه و بی آزار بگذر

 
sunny dark_mode