گنجور

 
لبیبی

بود بر دل ز مژگان خلنده

گهی تیر و گهی ناوک زننده

 
sunny dark_mode