گنجور

 
لبیبی

فرود آید ز پشتش پور ملعون

شده کالفته چون خرسی خشینه

 
sunny dark_mode