گنجور

 
لبیبی

اگر خواهی سپاهش را شماره

برون باید شد از حد اماره

 
sunny dark_mode