گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۸ - زنهار خواستن سه پلوان از بانو گشسب

 

اگر خود بیایی به دشت ستیز

کنم پیکرت را روان ریزریز

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۵۵ - سؤال کردن فرامرز از پیر برهمن

 

فریبش همه رنگ و اورنگ نیز

به گیتی ازین بد بتر نیست چیز

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۵۹ - سؤال کردن فرامرز،پیر برهمن را

 

بزرگ و فراخی گر هیچ چیز

نباشد به گیتی چه دانیم نیز

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode