گنجور

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۵

 

دران نیستان بیشهٔ شیر بود

که پیلی نیارست ازو نی درود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۹

 

چو بشنید اولاد برگشت زود

برون آمد از درد دل همچو دود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۱۶

 

به لشکر گهش کس فرستاد زود

بفرمود تا خواسته هرچ بود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۳

 

به شهر اندر آوای رود و سرود

به هم برکشیدند چون تار و پود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۳

 

چو مهر کسی را بخواهی ستود

بباید بسود و زیان آزمود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۴

 

فرستاده پاسخ بیاورد زود

بر رستم زال زر شد چو دود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۹

 

بدین داستان گفتم آن کم شنود

کنون رزم رستم بباید سرود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۳

 

بدو گفت شاه سمنگان چه بود

که یارست با تو نبرد آزمود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۵

 

چو ده ساله شد زان زمین کس نبود

که یارست با او نبرد آزمود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۵

 

چو سام نریمان به گیتی نبود

سرش را نیارست گردون بسود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۶

 

چو افراسیاب آن سخنها شنود

خوش آمدش خندید و شادی نمود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۷

 

زدوده سنان آنگهی درربود

درآمد بدو هم به کردار دود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۷

 

به آورد با او بسنده نبود

بپیچید ازو روی و برگاشت زود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۹

 

به گیو آنگهی گفت برسان دود

عنان تگاور بباید بسود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۱۱

 

به انگشت لشکر به هومان نمود

سپاهی که آن را کرانه نبود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۱۲

 

بدان لشکر اندر چُنو کس نبود

بَرِ رستم آمد بپرسید زود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۱۲

 

چو بشنید سهراب برجست زود

بیامد بَرِ ژنده برسان دود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۱۲

 

چنین گفت کامشب نباید غُنود

همه‌شب همی نیزه باید بسود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۱۳

 

نبشته به سر بر دگرگونه بود

ز فرمان نکاهد نخواهد فزود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۱۴

 

همی این بدان آن بدین گفت زود

تهمتن چو از خیمه آوا شنود

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۲۱
sunny dark_mode