گنجور

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۲ - ستایش خرد

 

خرد را و جان را که یارد ستود

و گر من ستایم که یارد شنود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۲ - ستایش خرد

 

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود

از این پس بگو کآفرینش چه بود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۳ - گفتار اندر آفرینش عالم

 

و زان پس ز آرام سردی نمود

ز سردی همان باز تری فزود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۳ - گفتار اندر آفرینش عالم

 

ستاره بر او بر شگفتی نمود

به خاک اندرون روشنایی فزود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۵ - گفتار اندر آفرینش آفتاب

 

ز یاقوت سرخ است چرخ کبود

نه از آب و گرد و نه از باد و دود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۲ - ستایش سلطان محمود

 

چه گویم که خورشید تابان که بود

کز او در جهان روشنایی فزود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » هوشنگ » بخش ۳

 

چراگاه مردم بدان برفزود

پراگند پس تخم و کشت و درود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۲

 

چه باید پدر کش پسر چون تو بود

یکی پندت را من بیاید شنود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۳

 

بدو گفت کاین بودنی کار بود

بمان تا چه گردد نباید درود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۴

 

از او بیش بر تخت شاهی که بود

بر آن رنج بردن چه آمدش سود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳

 

که گر زنده‌تان دار باید بسود

و گر بودنی‌ها بباید نمود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷

 

کی نامور پاسخ آورد زود

که از من شگفتی بباید شنود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷

 

جهانجوی پرگار بگرفت زود

وزان گرز پیکر بدیشان نمود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۹

 

که ایوانش برتر ز کیوان نمود

که گفتی ستاره بخواهد بسود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۰

 

ازین کشور آید به دیگر شود

ز رنج دو مار سیه نغنود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۲

 

زمین را ببوسید و چربی نمود

برآن کهتری آفرین برفزود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۹

 

از ایران دلم خود به دو نیم بود

به اندیشه اندیشگان برفزود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۹

 

مرا رفت باید بدین چاره زود

رکاب و عنان را بباید بسود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲

 

فرو برده از شیز و صندل عمود

یک اندر دگر ساخته چوب عود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۹

 

پری روی گفت سپهبد شنود

سر شعر گلنار بگشاد زود

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۲۱
sunny dark_mode