گنجور

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۷ - گفتار اندر ستایش پیغمبر

 

محّمد بدو اندرون با علی

همان اهل بیت نبی و ولی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۵

 

ببندید یکسر میان یلی

ابا گرز و با خنجر کابلی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۹

 

چو شیروی دید آن درفش یلی

به کین روی بنهاد با پردلی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲

 

که تو خود مرا دیده و هم دلی

دلم بگسلد گر ز من بگسلی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گرشاسپ » بخش ۱

 

کنون چنبری گشت یال یلی

نتابد همی خنجر کابلی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۹

 

پدر پیر سر شد تو برنا دلی

نگر سر ز تاج کیی نگسلی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۷

 

پدر پیر سر شد تو برنادلی

ز دیدار پیران چرا بگسلی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان هفتخوان اسفندیار » بخش ۴

 

زره‌دار با خنجر کابلی

به سر بر نهاده کلاه یلی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اردشیر » بخش ۱۴

 

سرانجمن بد ز یاران علی

که خوانند او را علی ولی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اورمزد نرسی » پادشاهی اورمزد نرسی

 

سر مژه چون خنجر کابلی

دو زلفش چو پیچان خط مغولی (؟)

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی خسرو پرویز » بخش ۳۲

 

نه از کاهلی بدنه از بد دلی

که در جنگ بد دل کند کاهلی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » هجونامه (منتسب)

 

نترسم که دارم ز روشن دلی

به دل مهر جان نبی و علی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » گفتار اندر داستان فرود سیاوش » بخش ۱۸

 

درنگ آمدت رای از کاهلی

ز پیری گران گشته و بددلی

ابوالقاسم فردوسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۹۰ - پند دادن اثرط گرشاسب را

 

یکی خیره رایی دوم بددلی

سوم زفتی و چارمین کاهلی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۰ - آگه شدن فغفور از کشتن پسر

 

بر افراخت از قلب یال یلی

برون زد چمان چرمه جزغلی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۲ - رفتن نریمان به شهر فغنشور

 

هزار اشتر از بختی و جنگلی

دو صد اسپ تاتاری و جز غلی

اسدی توسی
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۹۰ - سبب نظم کتاب

 

به مردانگی یل کابلی

به هندوستان و به هر منزلی

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
۳
۹