گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۷۲ - طلب کردن کیخسرو،فرامرز را

 

یکی چشمه بود اندر آن پهن دشت

که از خرمی دیده ها خیره گشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۷۲ - طلب کردن کیخسرو،فرامرز را

 

فرامرز تا آسمان تیره گشت

همی گفت هر گونه ای سرگذشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۷۸ - پاسخ نامه زال از نزد فرامرز

 

پس آن نامه را زود پاسخ نوشت

به خون دل و دیده اندر سرشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۷۹ - آمدن فرامرز و شبیخون زدن بر لشکر بهمن

 

زشمشیر خورشید،آزاد گشت

پر از خون، سر و روی در پهن دشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۸۰ - صفت جنگ کردن خورشید

 

دو مرد از دلیران دشمن بکشت

سرانجام،زخمی رسیدش درشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۸۲ - داستان سه فرزانه

 

کنم سیستان را یکی ساده دشت

سراسر به ارزن بخواهیم کشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۸۲ - داستان سه فرزانه

 

چنان شد که هرکس که آنجا گذشت

همه ساله گفتی که بوده است شت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۸۴ - آمدن بهمن با لشکر به کابل از پی فرامرز به جنگ

 

چنین نازنین تیره گون گشته دشت

سپهبد از آن پنج تن برنگشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۸۷ - گرفتار شدن فرامرز به دست غلامان بهمن

 

پس آمد یکی زخم پیکان درشت

مرآن خنگ پروار او را بکشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۸۷ - گرفتار شدن فرامرز به دست غلامان بهمن

 

زخون کرده چون چادر سرخ،دشت

چنان شد که پیرامنش زار گشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۸۹ - سخن در بی وفایی روزگار

 

همه خاک دارند بالین وخشت

خنک آن که جز تخم نیکی نکشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۹۱ - مناجات شهریار مرحوم خدابخش

 

همی زیر این جام، جای تو گشت

رهایی نیابی از این کوه ودشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۹۱ - مناجات شهریار مرحوم خدابخش

 

زدریای عصیان تنم غرق گشت

چوموری که افتاده باشد به طشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
۳
۴
۵