گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۰ - جنگ دوم گرشاسب با سالاران بهو

 

پس از نوک نیزه به زخمی درشت

زدش بر دو تن هر سه تن را بکشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۳ - رزم سوم گرشاسب با خسرو هندوان

 

ز بس زخم خشت و خدنگ درشت

شده پیل ماننده خارپشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۶ - پاسخ دادن بهو مهراج را

 

اسیران هر آنکس که آمد به مشت

کرا کشت بایست یکسر بکشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۱ - دیدن گرشاسب برهمن را

 

فرستاد پس کردگار از بهشت

به دست سروش خجسته سرشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۴ - نکوهش مذهب دهریان

 

نخست آب با خاک بُد هم سرشت

گل تر بگردند پس خشک خشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۶ - پرسش های دیگر از برهمن

 

برین دشت از آن پس کِرا بود کِشت

بدان شهر یابد برش خوب و زشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۷ - پرسش های دیگر و پاسخ برهمن

 

ز روزی مدان دورتر کان گذشت

که هرگز نخواهد بُدش بازگشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۵۲ - شگفتی جزیره هر دو زور و خوشی هوا و زمین

 

زمین چرخ و ابرش بخار بهشت

هوا مشکبوی آب عنبر سرشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۵۳ - شگفتی دیگر جزیره

 

به رخ دوزخی وار تاراند و زشت

به آباد کشور چو خرّم بهشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۵۴ - شگفتی دیگر جزیره

 

تو گفتی که رضوان ز باغ بهشت

ز هر گل کجا یافت آن جا بکشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۵۵ - صفت جزیره اسکونه

 

وز آن کوه با ویژگان سوی دشت

در آمد یکی گرد بیشه بگشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۵۷ - شگفتی دیگر جزیره که کرگدن داشت

 

همه گنگ تا شب بدینسان بگشت

بیفکند از آن کرگدن سی و هشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۰ - جنگ گرشاسب با اژدها و شگفتی ماهی وال

 

سراسر شخ و سنگلاخ درشت

بگشت و از آن اژدها شش بکشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۴ - شگفتی جزیره قالون و جنگ گرشاسب با سگسار

 

هوا چون شب و گرد چون دیو زشت

درو چون شهاب روان تیر و خشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۴ - شگفتی جزیره قالون و جنگ گرشاسب با سگسار

 

برینگونه کردند رزمی درشت

از ایرانیان چند خوردند و کشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۸ - شگفتی جزیرۀ رونده

 

گمان برد هر کس که بُد سنگ پشت

برو رسته از بیشه خار درشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۲ - شگفتی دیگر بتخانه ها

 

پس از ناگه آن تیغ کش بُد به مشت

بزد بر شکم برد بیرون ز پُشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۴ - بازگشت گرشاسب و صفت خواسته

 

ز سیم سره خایه صد بار هشت

که هر یک به مثقال صد بر گذشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۴ - بازگشت گرشاسب و صفت خواسته

 

چو شاهیست بیدادگر از سرشت

که باکش نیاید ز کردار زشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۵ - بازگشت گرشاسب از هند به ایران

 

بزد بر دو تن هر سه تن را بکشت

گرفت آنگهی ریش کهبد به مشت

اسدی توسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
sunny dark_mode