گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۹۳ - کشتن تجانو پیل هندی را و خشمگین شدن فرامرز

 

کزین دیوتان دل پر از بیم گشت

پراکنده گشتید بر کوه و دشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۹۴ - گرفتن فرامرز،تجانو را به خم کمند

 

بغرید از آن نامداران به مشت

به خواب اندرون چند نامی بکشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۰۳ - رزم کردن رای هندی با فرامرز

 

بتوفید کوه و بجوشید دشت

زمانه ز هیبت دگرگونه گشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۰۳ - رزم کردن رای هندی با فرامرز

 

به تیغ و سنان و به گرز و به مشت

ز هندو فراوان دلیران بکشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۰۸ - گذشتن فرامرز از آب و رزم کردن با مهارک

 

ز خون آب دریا چو شنگرف گشت

بدرید بانگ یلان کوه و دشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۲۰ - کشتن فرامرز،دیو سیاه

 

بزد بر تن دیو زخمی درشت

برون کرد یکسر سنانش ز پشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۲۴ - دادن شاه کهیلا،دختر را به فرامرز

 

به خوبی به کردار روی بهشت

تو گفتی که از حور دارد سرشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۲۷ - رزم کردن فرامرز با فیل گوشان

 

یکی را به بال و یکی را به مشت

یکی را به گرز و به زخم درشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۳۱ - سئوال سوم فرامرز از برهمن

 

چنین داد پاسخ که ده دیو زشت

که شان دوزخ آمد نهاد و سرشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۳۲ - سئوال چهارم فرامرز از برهمن

 

همه روزه ترسان به گفتار زشت

به امید کز حق بیابد بهشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۳۳ - رفتن فرامرز به خاور زمین و کشتن مرغ را

 

بدی مهر و ماه از خوشی چون بهشت

که فصل ربیع اندرو لاله کشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۳۹ - کشتن فرامرز،اژدها را

 

بلرزید زآسیب او کوه و دشت

ز دودش همه آسمان تیره گشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۳۹ - کشتن فرامرز،اژدها را

 

چو خورشید بر خاوران زرد گشت

شتابان سوی لشکر آمد ز دشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
۳
۴
۵