گنجور

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱ - اندر ستایش سلطان محمود

 

همی باژ خواهد ز هر مهتری

ز هر نامداری و هر کشوری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۳

 

چنان بد ز مستی که هر مهتری

برفتند بر سر ز زر افسری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۳

 

اگر با سواران شوم مهتری

فرستد پسم نیز با لشکری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۴

 

به گشتاسپ ده زین جهان کشوری

بنه بر سرش نامدار افسری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۷

 

چو آگاهی آمد به هر مهتری

بهر نامداری و کنداوری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۰

 

نوشتند نامه بهر کشوری

سکوبا و بطریق و هر مهتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۱

 

جهانجوی با گبر کنداوری

یکی افسری بر سرش قیصری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۲

 

نوشتند نامه به هر مهتری

کجا داشتی تخت گر افسری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۲

 

ازان آگهی شد به هر کشوری

به هر پادشاهی و هر مهتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۴ - سخن دقیقی

 

یکی جادو آمد به دین آوری

به ایران به دعوی پیغمبری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۴ - سخن دقیقی

 

نشست او به ایران به پیغمبری

به کاری چنان یافه و سرسری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۷ - سخن دقیقی

 

که نپسندد او را به دین‌آوری

سر اندر نیارد به فرمانبری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۲۱ - سخن دقیقی

 

فرستاد زندی به هر کشوری

به هر نامداری و هر مهتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۲۳ - سخن دقیقی

 

ور ایدونک نایم به فرمانبری

برون کرده باشم سر از کهتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۲۵ - سخن دقیقی

 

به زاولستان شد به پیغمبری

که نفرین کند بر بت آزری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۲۸

 

ببردند نامه به هر کشوری

کجا بود در پادشاهی سری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۳۰

 

همانا کز ایران یکی لشکری

سوی ما بیامد به پیغمبری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۳۰

 

چه کرد این چمان بارهٔ بربری

چه بایست کردن بدین لاغری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان هفتخوان اسفندیار » بخش ۹

 

فراز آورم چاره از هر دری

بخوانم ز هر دانشی دفتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان هفتخوان اسفندیار » بخش ۱۰

 

یکی بزم سازم به هر کشوری

که باشد بران کشور اندر سری

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۱۳
sunny dark_mode