گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۵ - در ستایش پیغمبر (ص) و یارانش

 

چو خواهی که یابی ز هر بد رها

سر اندر نیاری به دام بلا

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۳ - اندر شکار رفتن فرامرز با بانو گشسب

 

چنین داد پاسخ که توران سپاه

گزینند هم اندرین شاه را

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۸ - زنهار خواستن سه پلوان از بانو گشسب

 

بگویید کین پهلوان شما

یکی بود من کردم آن را دوتا

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۲۴ - دیدن فرامرز،دختر شاه کهیلا

 

ببود آن شب اندر بر دلربا

چو خورشید تابان برآمد ز جا

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۳۵ - کشتن فرامرز،اژدها را

 

چو تنگ اندر آمد سوی اژدها

سیه مار تند اندر آمد ز جای

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۳۵ - کشتن فرامرز،اژدها را

 

بیامد پس پشت نر اژدها

نهاد از بر چرخ دام بلا

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۳۸ - نصیحت کردن ایرانیان،فرامرز را

 

چه شیر و چه گرگ و چه نر اژدها

کز ایشان زمین و زمان در بلا

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۳۸ - نصیحت کردن ایرانیان،فرامرز را

 

نرفتست و هرگز نیارد روا

همیدون شدن در دم اژدها

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۴۰ - کشتن فرامرز،اژدها را

 

به خود بربجنبید نر اژدها

پراکنده شد زهرش اندر هوا

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۴۰ - کشتن فرامرز،اژدها را

 

رمید و نشد پیش نر اژدها

ز گردش نهان گشت روی هوا

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
sunny dark_mode