گنجور

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱ - آغاز کتاب

 

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۲ - ستایش خرد

 

خرد رهنمای و خرد دلگشای

خرد دست گیرد به هر دو سرای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۳ - گفتار اندر آفرینش عالم

 

ابر ده و دو هفت شد کدخدای

گرفتند هر یک سزاوار جای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۷ - گفتار اندر ستایش پیغمبر

 

اگر چشم داری به دیگر سرای

به نزد نبی و علی گیر جای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۸ - گفتار اندر فراهم آوردن کتاب

 

اگر بر درخت برومند جای

نیابم که از بر شدن نیست رای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۰ - بنیاد نهادن کتاب

 

اگر نامدی این سخن از خدای

نبی کِی بدی نزد ما رهنمای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۲ - ستایش سلطان محمود

 

یکی پاک دستور پیشش به پای

بداد و بدین شاه را رهنمای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۲ - ستایش سلطان محمود

 

چو بیدار گشتم بجستم ز جای

چه مایه شب تیره بودم به پای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۲ - ستایش سلطان محمود

 

به یزدان بود خلق را رهنمای

سر شاه خواهد که باشد به جای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیومرث » بخش ۱

 

کیومرث شد بر جهان کدخدای

نخستین به کوه اندرون ساخت جای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » طهمورث » طهمورث

 

جهان از بدی‌ها بشویم به رای

پس آنگه کنم درگهی گرد پای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » طهمورث » طهمورث

 

به کوشش از او کرد پوشش به رای

به گستردنی بد هم او رهنمای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۱

 

کز ایشان بود تخت شاهی به جای

و ز ایشان بود نام مردی به پای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۱

 

همه کردنی‌ها چو آمد به جای

ز جای مهی برتر آورد پای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۲

 

مر او را ز دوشیدنی چارپای

ز هر یک هزار آمدندی به جای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۲

 

بدو گفت جز تو کسی کدخدای

چه باید همی با تو اندر سرای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۲

 

مر آن پادشا را در اندر سرای

یکی بوستان بود بس دلگشای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۳

 

ز هر گوشت از مرغ و از چارپای

خورشگر بیاورد یک یک به جای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳

 

بجَستند خورشید رویان ز جای

از آن غلغل نامور کدخدای

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳

 

اگر بارهٔ آهنینی به پای

سپهرت بساید نمانی به جای

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۱۳۴
sunny dark_mode