گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۸۸ - نامه نوشتن طورگ به افراسیاب

 

بباید گذر کرد ما را ز آب

از آن پیشتر کو ز افراسیاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۸۹ - نامه افراسیاب به سوی طورگ و فرستادن شیر مرد

 

پر از خشم و کین و پر از جوش و تاب

ز سالار توران شه افراسیاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۹۵ - گرفتن فرامرز،تجانو را به خم کمند

 

سپهبد به تندی برآمد ز خواب

بپوشید جوشن ز روی شتاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۹۹ - رزم فرامرز با ده پهلوان و کشتن ایشان را

 

چو روشن شود کشور از آفتاب

سرنامداران درآید به خواب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۰۳ - خواب دیدن زال و سخن گفتن با رستم

 

فرامرز را دیدم اکنون به خواب

دلم گشت از خواب او در شتاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۰۳ - خواب دیدن زال و سخن گفتن با رستم

 

که مهریست او را که با جان باب

بیامیخت یزدان چو شیر و شراب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۰۶ - بازگشتن فرامرز از هند به ایران زمین

 

چو شد سرگران هر کسی از شراب

برفتند مستان سوی جای خواب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۰۸ - نامه فرامرز با مهارک هندی

 

به هنگام بیرون گذشتن ز آب

به ایشان بگیرند ره بر شتاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۱۲ - رزم شیروی با مهارک

 

همی راند روز و شبان با شتاب

چو اندر هوا مرغ و ماهی در آب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۱۴ - کشتن فرامرز، مهارک هندی را

 

ز دارو و از زعفران بی حساب

ز هندی همه جام ها مشک ناب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۱۷ - رفتن فرامرز به جزیره های هند

 

شگفتی بسی دید حیوان در آب

دوان از پی یکدگر با شتاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۲۲ - عاشق شدن دختر کهیلا بر فرامرز

 

ز مژگان بسی ریخت بر چهر آب

چو بر لاله و نسترن در ناب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۲۴ - دیدن فرامرز،دختر شاه کهیلا

 

همه غمزه چشم و همه چشم خواب

کیان گوهر و پردل و پر شتاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
sunny dark_mode