گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۳

 

وقت شبگیر بانگ نالهٔ زیر

خوشتر آید به گوشم از تکبیر

زاری زیر و این مدار شگفت

گر ز دشت اندر آورد نخجیر

تن او تیر نه، زمان به زمان

[...]

رودکی سمرقندی
 

عنصری » قطعات و ابیات پراکندهٔ قصاید » شمارهٔ ۳۸

 

دل و دامن تنور کرد و غدیر

سرو و لاله کناغ کرد و زریر

عنصری بلخی
 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۳

 

ای زده تکیه بر بلند سریر

بر سرت خز و زیر پای حریر

شاعر اندر مدیح گفته تو را

که «امیرا هزار سال ممیر»

ملک را استوار کرده‌ستی

[...]

ناصرخسرو قبادیانی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۶۲ - مدح خواجه بوسعد

 

خواجه بوسعد عمدة الملکی

همچنین سالها بمانی دیر

عقل را دانش تو گیرد دست

آز را بخشش تو دارد سیر

عدل را ظلم خواست کرد تباه

[...]

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۳۳ - مدح سلطان مسعود

 

شده خاک زمین به بوی عبیر

گشته فصل خزان به طبع بهار

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۳۳ - مدح سلطان مسعود

 

عزم تو در جهان ستاره مسیر

رای تو بر زمین سپهر آثار

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲ - ثنای عضدالدوله شیرزاد

 

تا به هندوستان بماند شیر

او نگردد ز شیر کشتن سیر

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۱ - مدح ابوالقاسم دبیر

 

چون بدانند علت تأخیر

اینک آید خیانت و تقصیر

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

نه در آید به ذات او تغییر

نه قلم وصف او کند تحریر

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۶ - خسر الدنیا و الآخرة ذلک هو الخسران المبین

 

از پی یک دو روزه عمر قصیر

چند هیزم کشی به قعر سعیر؟

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۶ - در فضیلت عدالت

 

شه چو ظالم بود نپاید دیر

زود گردد برو مخالف چیر

سنایی غزنوی
 
 
۱
۲
۳
۲۵