گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۰۰ - مدح

 

ای تو بحر و فضایل تو درر

وای تو چرخ و مکارم تو نجوم

ای به حری به هر زبان ممدوح

وی به رادی به هر مکان مخدوم

لیکن اینجا موانعی است مرا

[...]

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹ - مدح امیر کیکاوس

 

نیست خالی ز جنس جنس علوم

خبری دارد او ز شعر و نجوم

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۳ - فصل فی ذم الظلم

 

معدلت اندرین زمانهٔ شوم

شد چو سیمرغ وکیمیا معدوم

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۸
sunny dark_mode