گنجور

 
سنایی غزنوی
 

زان ملوک عجم که در تاریخ

بخردان راست موعظت توبیخ

زان سخنهای ملک کیخسرو

رستم زال و نیرم و جم و زو

آل گشتاسب و نامور لهراسب

وان همه علم و حکمت جاماسب

حال جمشید و حال افریدون

حال ضحاک کافر ملعون

سرگذشت سیاوش مظلوم

پدر بی‌حفاظ و آن زن شوم

حال اسفندیار و ظلم پدر

حال افراسیاب بسته کمر

رستم گرد و خدعهٔ سهراب

که جهان شد ز فعل هر دو خراب

زان جفاهای بهمن دانا

که چه کرد از خروج با دارا

زان ملوک طوائف عظما

که چه‌گونه شدند جمله هبا

حال فیروز و اردشیر عظام

اردوان دلیر با بهرام

زان خبرهای آل ساسانی

راندن کام دل به آسانی

زان خصال سکندر رومی

که برفت از جهان به محرومی

زان سیرهای یزدگرد عزیز

که شد از بخت بد همه ناچیز