گنجور

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۵ - دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان

 

این ز نصرت زده سه پایه بخت

فلک آن‌را چهار پایه تخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۵ - دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان

 

ای کمر بسته کلاه تو بخت

زنده‌دار جهان به تاج و به تخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۶ - ستایش سخن و حکمت و اندرز

 

پیش ازانت فکند باید رخت

که‌افسر‌ت را فرو کشند از تخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۲ - کشتن بهرام اژدها را و گنج یافتن

 

بانگی از اژدها برآمد سخت

در سر افتاد چون ستون درخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۶ - نامه پادشاه ایران به بهرام‌گور

 

از هنرمندی‌ام نوازد بخت

بی‌هنر کی رسد به تاج و به تخت‌؟

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۷ - پاسخ دادن بهرام ایرانیان را

 

خواب من گرچه بود خوابی سخت

از سرم هم نبود خالی بخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۷ - پاسخ دادن بهرام ایرانیان را

 

با نشیننده‌ای که دارد تخت

دست عهدی شده‌ست ما را سخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۷ - پاسخ دادن بهرام ایرانیان را

 

چون به فرمان ما شدی بر تخت

هم به فرمان ما رها کن رخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۸ - برگرفتن بهرام تاج را از میان دو شیر

 

تاج بر سر نهاد و شد بر تخت

بختیاری چنین نماید بخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۹ - بر تخت نشستن بهرام به جای پدر

 

اسدی بود کرده طالع تخت

طالعی پایدار و ثابت و سخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۹ - بر تخت نشستن بهرام به جای پدر

 

یک دو ساعت نشست بر سر تخت

پس به خلوت کشید از آنجا رخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۱ - بردن سرهنگ بهرام‌گور را به مهمانی

 

شاه بهرام روزی از سر تخت

برد سوی شکار صحرا رخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۲ - لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گور

 

از کلاه و کمر تو داری بخت

پای درنه نه تاج‌مان و نه تخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۳ - عتاب کردن بهرام با سران لشگر

 

روزی از طالع مبارک بخت

رفت بهرام‌ گور بر سر تخت

نظامی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode