گنجور

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر خفیف » شمارهٔ ۴۲

 

چون مراغه کند کسی بر خاک

چون برد خاک او چه دارد باک

عنصری
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۸۲ - پیری

 

گر کنم جامه ها ز پیری چاک

زآن ندارد به جبه پیری باک

گر نشاطی که در تن آمده بود

به جوانی نشد به پیری پاک

مژده مرگ پیری آرد و بس

[...]

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲۱ - صفت بانوی قوال

 

خیره ویحک چرا شود غمناک

چون به مشتی دو آب گردد پاک

مسعود سعد سلمان
 

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۴۲ - ایضاً له

 

ای چو نام تو اعتقاد تو پاک

انجم همت تو بر افلاک

غایت شادی تو از رادی

غارت رادی تو از املاک

جرم خوان قمر ترا سفره

[...]

ابوالفرج رونی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۸ - مدح سید کائنات و خاتم المرسلین

 

دولتش پنج نوبه زد بر خاک

چار بالش نهاد بر افلاک

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۸ - خطوتان وقد وصل

 

تا ز آلودگی نگردی پاک

نگذری از بسیط خطهٔ خاک

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۹ - کل نفس ذائقة الموت ثم الیناترجعون

 

همگان خفته‌اند در دل خاک

آن یکی خرم آلا دگر غمناک

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۹ - فصل فی الرزق

 

روح نوریست زان ولایت پاک

که تعلق گرفت با این خاک

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۱۱
sunny dark_mode