گنجور

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر خفیف » شمارهٔ ۶۵

 

ساخت آنگه یکی بیوگانی

هم بر آئین و رسم یونانی

عنصری
 

عنصری » اشعار منسوب » شمارهٔ ۲۰

 

ای ترک به حرمت مسلمانی

کم بیش به وعده‌ها نبخسانی

عنصری
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۳۲ - آفت مردمی پشیمانی است

 

ما به هر مجلسی ز تو زده ایم

همچو بلبل هزاردستانی

بسته کاری نکرده ای با ما

مردمی کرده ای فراوانی

زود در هر چه خواستیم از تو

[...]

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » ترکیبات و ترجیعات » شمارهٔ ۴ - مرثیه برای رشیدالدین

 

ای فلک سخت نابسامانی

کژ رو و باژگونه دورانی

محنت عقل و شدت صبری

فتنه جسم و آفت جانی

مار نیشی و شیر چنگالی

[...]

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۲ - در نکوهش بزرگان زمان و مدح بونصر احمد سعید

 

تا کی این لاف در سخن رانی

تا کی این بیهده ثنا خوانی

گه برین بی هنر هنر ورزی

گه بر آن بی گهر درافشانی

با چنین مهتران بی معنی

[...]

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۴ - مدح امیرالمومنین علی‌(‌ع‌)

 

زو ظفر یافته مسلمانی

ملت کفر ازو به نقصانی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۵ - فی قدوم الخضر

 

تا کی این عاجزی و حیرانی

اندرین تنگنای ظلمانی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۰ - فی الشکایه

 

چون کشم این همه پریشانی

در ثنا و مدیح حسانی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۳ - وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ

 

تو به قیمت ورای دو جهانی

چه کنم قدر خود نمی‌دانی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۹ - قائد نفوس السالکین و نزهه قلوب المحققین

 

ای شده پای بست و زندانی

اندرین خاکدان ظلمانی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۷ - فصل فی ختم الکتاب

 

این سخن تحفه‌ایست ربانی

رمز و اسرارهای روحانی

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۲۷