گنجور

اشعار مشابه

 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۱۶ - مطایبه

 

هر کرا ریدنی بگیرد سخت

رید بایدش و کارها بگذاشت

زانکه ما تجربت بسی کردیم

تا نریدیم هیچ سود نداشت

تیز دادیم و گندها کردیم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

امیر معزی » قطعات » شمارهٔ ۶

 

تیر شه را به‌ نظم بستودم

شکر کرد و به‌ فخر سر بفراشت

آمد و بوسه داد سینهٔ من

رفت و پیکان به‌ سینه در بگذاشت

من ندانم که این ودیعت را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی نیشابوری
 

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۲۱

 

به خدایی که کلک قدرت او

حلقه ماه و آفتاب نگاشت

وقت ابداع در جهان قدم

صنع را هیچ باقیی نگذاشت

که مرا بی حضور خدمت تو

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

مجیرالدین بیلقانی