گنجور

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - مدح خواجه عمید ابومنصور سیداسعد گوید

 

نیگلون پرده برکشید هوا

باغ بنوشت مفرش دیبا

آبدان گشت نیلگون رخسار

و آسمان گشت سیمگون سیما

چون بلور شکسته، بسته شود

[...]

فرخی سیستانی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۰ - وصف شب و ستارگان آسمان و ستایش علی الخاص

 

دوش در روی گنبد خضرا

مانده بود این دو چشم من عمدا

لون انفاس داشت پشت زمین

رنگ زنگار داشت روی هوا

کلبه ای بود پر ز در یتیم

[...]

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

همچو مشاطگان کند بر چشم

جلوه روی خوب و زلف بتا

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۷ - مدح ابوالفضایل

 

نا زده زخم خرمراد او را

بکند صد هزار گونه دعا

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۳ - در حق خویش گوید

 

مطربانی چو باربد زیبا

چنگ و بربط چغانه و عنقا

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۵ - صفت عثمان خواننده

 

یک اشارت کفایتست او را

بنده را درخورست زخم عصا

مسعود سعد سلمان
 

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۳ - در مدح سیف الدوله محمود ابراهیم

 

بادبان برکشید باد صبا

معتدل گشت باز طبع هوا

خاک دیبا شدست پر صورت

جانور گشته صورت دیبا

شاخ چون کرم پیله گوهر خویش

[...]

ابوالفرج رونی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۷ - در سؤال از عقل کل و جواب او

 

در چمنهاش بلبلان ، گویا

نغمه‌شان جمله «‌ربنا الاعلی»

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۷ - حکایت

 

اندر آن دم که مبدع اشیا

کرد نقش وجود را پیدا

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۸ - خطوتان وقد وصل

 

خویشتن پاک کن زچرک هوا

تا نهی پای در مقام رضا

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۲ - فصل فی ذکر القلب والتخلص فی العقل

 

در ازل گر به نفس هست انشا

جوهر و جسم و صورت و معنا

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۱ - فصل فی العافیه

 

هر چه یابی زنعمت دنیا

برفشان بهر عزت عقبا

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۵۱
sunny dark_mode