گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۰ - تنها کردن باغبان صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر

 

کیست آن صوفی شکم‌خوار خسیس

تا بود با چون شما شاهان جلیس

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱۵ - مناجات

 

زان حروفت شد خرد باریک‌ریس

نسخ می‌کن ای ادیب خوش‌نویس

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش ۴۲ - رجوع به داستان آن کمپیر

 

صد بلیسی تو خمیس اندر خمیس

ترک من گوی ای عجوزهٔ دردبیس

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش ۶۴ - باقی قصهٔ فقیر روزی‌طلب بی‌واسطهٔ کسب

 

این زمان سرها مثال گاو پیس

دوک نطق اندر ملل صد رنگ ریس

مولانا
 
 
۱
۲
sunny dark_mode