گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶ - بردن پادشاه آن طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند

 

فتنه و آشوب و خون‌ریزی مجوی

بیش ازین از شمس تبریزی مگوی

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۷ - قصهٔ دیدن خلیفه لیلی را

 

گفت لیلی را خلیفه، کان توی

کز تو مجنون شد پریشان و غوی

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۹ - اعتراض مریدان در خلوت وزیر

 

هست این را خوش جواب ار بشنوی

بگذری از کفر و در دین بگروی

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۶ - تعریف کردن منادیان قاضی مفلس را گرد شهر

 

والله ار سوراخ موشی در روی

مبتلای گربه چنگالی شوی

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۴۰ - اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس

 

داروی مردی کُن و عَنین مپوی

تا برون آیند صد گونِ خوب‌روی

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۶۹ - باز تقریر ابلیس تلبیس خود را

 

نیست از ابلیس، از تست ای غوی

که چو روبه سوی دنبه می‌روی

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۷۷ - قصهٔ منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان

 

یک مثال دیگر اندر کژروی

شاید ار از نقل قرآن بشنوی

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۶
sunny dark_mode