گنجور

عطار » بی‌سرنامه » بخش ۱

 

گر تو راه عشق را مایل شوی

یک ره و یک کعبه و یک دل شوی

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۷ - در ارتباط ولایت با نبوت

 

گر تو راه او روی و اصل شوی

از دوئی بگذر که تا یک دل شوی

عطار
 

عطار » وصلت نامه » بخش ۹ - رجوع به قصه

 

اندر این ره گر تو صاحب دل شوی

بی‌گمان و بی‌یقین واصل شوی

عطار
 

عطار » وصلت نامه » بخش ۲۳ - مطلب در اسرار توحید و رموز عشق

 

گر تو راه عشق را مایل شوی

یک ره و یک قبله و یک دل شوی

عطار
 

عطار » وصلت نامه » بخش ۲۵ - مقاله ارشاد کردن شیخ مریدان را

 

چون نماند رنگها یک دل شوی

آن زمان زین راه در حاصل شوی

عطار
 

عطار » وصلت نامه » بخش ۳۶ - در ترغیب سالک در سلوک

 

جهد کن ای دوست تا واصل شوی

یک ره و یک قبله و یک دل شوی

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۹ - حكایت

 

نفی نیک و بد بکن تا کل شوی

ورنه تو زین راه عین ذل شوی

عطار
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۴۷ - ترجیح نهادن شیر جهد را بر توکل

 

قابل امر ویی قایل شوی

وصل جویی بعد از آن واصل شوی

مولانا
 

حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۵ - حکایت

 

گر ز داعی بشنوی مقبل شوی

زنده جان گردی و روشندل شوی

حکیم نزاری
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵۸

 

دل به دریا ده که دریادل شوی

وز وجود این و آن حاصل شوی

تو توئی بگذار و از ما در گذر

چون گذشتی از منی واصل شوی

می محبت ، عشق ساقی ، ما حریف

[...]

شاه نعمت‌الله ولی
 

بلند اقبال » دیوان اشعار » مثنویات » بخش چهارم » بخش ۲ - نصایح

 

در نماز و روزه گر کاهل شوی

رفته رفته از خدا غافل شوی

بلند اقبال