گنجور

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

چون ببرد آن ماه را در غش خواب

شیخ بر رویش فشاند از دیده آب

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت خونیی که به بهشت رفت

 

خونیی را کشت شاهی در عقاب

دید آن صوفی مگر او را به خواب

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت دیوانه‌ای که از مگس و کیک در عذاب بود

 

جملهٔ روزم مگس دارد عذاب

جملهٔ شب نایدم از کیک خواب

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت موسی و قارون

 

تو ندادی هیچ باز او را جواب

گر بزاری یک رهم کردی خطاب

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت زاهدی خودپسند که از مرده‌ای احتراز جست

 

در شب آن زاهد مگر دیدش به خواب

در بهشت و روی همچون آفتاب

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت زاهدی خودپسند که از مرده‌ای احتراز جست

 

زان بگیرد طفل را تا در حساب

می‌کند با او به صد شفقت عتاب

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گفتگوی عیسی با خم آب

 

خورد عیسی آبی از جویی خوش آب

بود طعم آب خوشتر از جلاب

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گفتار جنید دربارهٔ خوشدلی

 

ذره را سرگشتگی بینم صواب

زانک او را نیست تاب آفتاب

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گفتار جنید دربارهٔ خوشدلی

 

می‌روی ای ذره چون مستی خراب

تا تو در گشتی شوی با آفتاب

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت خفاشی که به طلب خورشید پرواز می‌کرد

 

یک شبی خفاش گفت از هیچ باب

یک دمم چون نیست چشم آفتاب

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت خواجه‌ای که بایزید و ترمذی را در خواب دید

 

گفت چون بشنودم آن شب این خطاب

گفتم این و آن مرا نبود صواب

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت پادشاه هندوان که اسیر محمود گشت و مسلمان شد

 

گر رسد از حق تعالی این خطاب

چون دهم این بی‌وفایی راجواب

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » خطاب خالق با داود

 

خالق آفاق من فوق الحجاب

کرد با داود پیغامبر خطاب

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۱۲
sunny dark_mode