گنجور

 
صفایی جندقی

بخش ۱: هیچ دریایی ندیدم بی کنار - جز تو ای عشق جهان آشوب یار

بخش ۲: داشت شاه تشنه کامان دختری - دختری خورشید رخ فرخ فری

sunny dark_mode