گنجور

 
صفایی جندقی
 

شمارهٔ ۱: الهی خاطرم فارغ ز قید ماسوی گردان - ز خود بیگانگی بخشای و با خویش آشنا گردان

شمارهٔ ۲: الهی نفس را من چاره نتوانم تو یاری کن - سزاوار عذابم رحمتم بر شرمساری کن

شمارهٔ ۳: به دست اگر چه متاعی به جز گناه ندارم - ولی چه چاره که غیر از درت پناه ندارم