گنجور

باب پنجم در رضا

 
سعدی
سعدی » بوستان » باب پنجم در رضا
 

سر آغاز

حکایت

حکایت تیرانداز اردبیلی

حکایت طبیب و کرد

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت مرد درویش و همسایهٔ توانگر

حکایت

حکایت کرکس با زغن

حکایت

مثل

گفتار اندر اخلاص و برکت آن و ریا و آفت آن

حکایت

حکایت