گنجور

 
رفیق اصفهانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «که ز غم بر کران توان آمد» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ی

شمارهٔ ۱: ای برده رشح جام تو جمشید را ز هوش - وی داده نور رای تو خورشید را ضیا

شمارهٔ ۲: والا نصیر ملت و دین میرزا نصیر - ای از جبین سترده همی نقش گردپا

شمارهٔ ۳: گفتی چه حاجت است ترا تا روا شود - گفتن چه حاجت است بر اما چه حاجت است

شمارهٔ ۴: مژده ایدل که وقت آن آمد - که ز غم بر کران توان آمد

شمارهٔ ۵: در صفاهان که ساحت پاکش - خوشترین بقعه ی جهان آمد

شمارهٔ ۶: گر بدین گونه که با من زین بیش - بود گردون پس ازین خواهد بود

شمارهٔ ۷: کجاست آن که پیامی ز دلستان برساند - کجاست آن که به جسم فسرده جان برساند

شمارهٔ ۸: رسید نامه ای از حضرت وفا و شکفتم - چو بینوا که رسد ناگهش ز غیب نوائی

sunny dark_mode