گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
نصرالله منشی

بخش ۱ - باب برزویه طبیب: چنین گوید برزویه، مقدم اطبای پارس، که پدر من از ...

بخش ۲: و چون یک چندی بگذشت و طایفه ای را از امثال خود در ...

بخش ۳: چون بر این سیاقت در مخاصمت نفس مبالغت نمودم به ...

بخش ۴: و من به حکم این مقدمات از علم طب تبرمی نمودم و ...

بخش ۵ - حکایت دزد نادان: هر طایفه‌ای را دیدم که در ترجیح دین و تفضیل مذهب ...

بخش ۶: در این جمله بدین استکشاف صورت یقین جمال ننمود. با ...

بخش ۷ - حکایت بازرگان و جواهرساز چنگنواز: پس از رنجانیدن جانوران و کشتن مردمان و کبر و خشم ...

بخش ۸: چون محاسن صلاح بر این جمله در ضمیر متمکن شد ...

بخش ۹: در جمله نزدیک آمد که این هراس ضجرت بر من مستولی ...

بخش ۱۰: آخر رای من بر عبادت قرار گرفت، چه مشقت طاعت در ...

بخش ۱۱: و بباید شناخت که اطراف عالم پر بلا و عذاب است، و ...

بخش ۱۲: و پس از بلوغ غم مال و فرزند و، اندوه آز و شره و، ...

بخش ۱۳ - حکایت مرد غافل: چون فکرت من بر این جمله به کارهای دنیا محیط گشت و ...

بخش ۱۴: در جمله کار من بدان درجت رسیدکه به قضاهای آسمانی ...